Reklám, marketing, média szakkifejezések

Árajánlatot kérek
B C D E F G H I J K M P R S T V

Barter

Egy médiatulajdonos reklámidőt vagy hirdetési felületet biztosít más szolgáltatásért, termékért cserébe.

Benchmarking
Az a folyamat, amikor a vállalat üzleti folyamatait más vezető vállalatok hasonló adataival hasonlítják és mérik össze, hogy meghatározzák, azt a legjobb gyakorlatot, amit követni érdemes.

Bevezető reklám
Célja a termék piaci pozicionálásának megalapozása. Elsődlegesen figyelemfelkeltésen és a fogyasztó informálásán alapul.

Bolthűség
Az a fogyasztói magatartás, amelynek során a vásárlók tartósan előnyben részesítenek egy-egy üzletet vagy üzletláncot.

Briefing
Az a dokumentum, amelyben a megbízó tájékoztatja az ügynökséget az általa megrendelendő kampány vagy önálló hirdetés paramétereiről, a munkához szükséges információkról.

CAPI

Számítógéppel segített személyes kérdezés. Olyan személyes kérdezés, amelynek során a kérdőív laptopon kezelhető, a kérdések megjelennek a képernyőn, és a kérdező a válaszokat közvetlenül a számítógépbe juttatja. angolul: Computer Assisted Personal Interview

CATI
Számítógéppel segített telefonos kérdezés. Olyan telefonos kérdezés, amelynek során a kérdőívet számítógépen keresztül kezelik. angolul: Computer Assisted Telephone Interview

Célcsoport
Azon, marketing célok alapján meghatározott csoport, akiket a kampány során a hirdető szeretne elérni. angolul: Target Group

Célcsoportképzés
Az a folyamat, amikor a vállalat kiválasztja a számára megfelelő szegmentumot (szegmentumokat), s azt marketingtevékenységének középpontjába állítja.

Copytesztelés
Egy reklám tesztelése és hatásának mérése a célcsoport körében.

CRM
A vállalat és ügyfelei közötti üzleti események menedzsmentje. angolul: Customer Relationship Management

Design

Azon tulajdonságok összessége, amelyek a vásárlói követelményekhez igazítva meghatározzák a termék megjelenését és működését.

Differenciálatlan marketing
A vállalat ugyanazt a terméket kínálja, ugyanolyan módon valamennyi potenciális vevőjének.

Differenciált marketing
A vállalat a piacot alkotó főbb szegmentumok mindegyikét kiszolgálja, s ehhez különböző marketing-mixet alakít ki.

Direct Response
Válaszra ösztönző DM vagy egyéb marketing tevékenység. Eszközei lehetnek: válaszlevelezőlap, kuponos hirdetés, hirdetésben megjelenő telefonszám, E-mail postaláda stb. angolul: Direct Response (DR)

Direkt Mail
A Direkt Marketing egyik eszköze, levélreklám. angolul: Direkt Mail

Direkt Marketing
A reklámozás egy speciális területe. Lényege a kétirányú kommunikáció, a célzott kapcsolatfelvétel, amikor a megkérdezett személytől visszajelzést is várunk.
Olyan interaktív marketingrendszer, amelynek célja, hogy egy vagy több reklámeszköz felhasználásával bárhol mérhető reakciót, választ és/vagy üzletkötést eredményezzen.

Elégedettség

Adott személy öröme, vagy csalódottsága, ami egy termék várakozással szemben érzékelt teljesítményének (vagy eredményének) az összehasonlításából származik. Vevőgondozás/CRM

Fenntartó reklám

A fenntartó reklám célja a fogyasztók megszokott választásának megerősítése, a termék szerepének hangsúlyozása és a fogyasztók megtartása.

FMCG vállalat
Fast moving consumer goods piacra termelő cég.

Follow-up
Utókövetés.

Geocentrikus marketingstratégia

A vállalat minden piacon azonos marketingtevékenységet valósít meg.

Globális marketing
A differenciálatlan marketingstratégia speciális esete, melynek keretében a vállalat azonos marketingeszközöket alkalmaz a különböző nemzeti piacokon.

Hipermarket
Akár a 10 ezer négyzetmétert meghaladó területű, elsősorban élelmiszert, de egyéb termékcsoportokat is forgalmazó nagyméretű üzlet.

Inger

Az érzékszervekre ható változások bármilyen formája.

ISO
(International Standard Organization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.

ITJ
Ipari Termék Jegyzék.

JIT (Just In Time)

Just in Time – éppen időben
JIT-elvű ellátás-termelés-elosztás: aktuális lehívások alapján “éppen időben”.

Keresztpromóció

Egy márkával egy másik, nem konkurens márkát reklámoznak.

Kupon
Olyan bizonylat, amely feljogosítja bemutatóját arra, hogy bizonyos termék megvásárlásakor kevesebbet fizessen.

Kvalitatív kutatás
Kutatási módszer, amely a célcsoportokról gyűjt minőségi információkat (pl. attitűdök, motivációk).

Kvantitatív kutatás
Kutatási módszer, ami mennyiségileg mérhető és összehasonlítható adatokat eredményez.

Marketing

Szűkebb értelemben: olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat.

Tágabb értelemben: a vállalat egészére kiterjedő, a vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó filozófia, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felsővezetés feladata, olyan módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketingszempontok domináljanak.

Kiterjesztett értelemben: minden értékkel rendelkező jószág cseréje. Az üzleti vállalati szférán túl kiterjed az olyan, nem nyereségorientált területekre is, mint például az oktatás, kultúra, vallás, politika, stb.

Marketing menedzsment
A tervezésnek és a végrehajtásnak az a folyamata, melynek során elképzelések, áruk és szolgáltatások teremtése, árazása, promóciója és elosztása megy végbe, annak érdekében, hogy a cseréken keresztül egyéni és szervezeti célok valósuljanak meg.

Marketing-adatbázis
Az egyéni fogyasztókra, lehetőségekre és elképzelésekre vonatkozó releváns, hozzáférhető és marketingcélokra felhasználható, mindenre kiterjedő információk (pl. a piacvezető pozíció elérésére, annak megtartására, egy termék vagy szolgáltatás fogalmára, a fogyasztói kapcsolatok fenntartására) szervezett gyűjteménye.

Marketing-alapstratégia
A vállalat vagy a stratégiai üzleti egységek céljainak kitűzése és azon eszközök hosszabb távra történő, tartós meghatározása, amelyek révén a marketingfunkció menedzselésével e célok megvalósíthatók.

Marketing-mix
A vállalati marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott kombinációja.

Marketingkoncepció
A marketingkoncepció szerint a szervezeti célok elérésének kulcsa a célpiacok szükségleteinek és igényeinek meghatározása és konkurenciánál hatékonyabb kielégítése.

Marketingmix
Azon marketingeszközök összessége, amelyeket a vállalat a célpiacon céljai elérésére használ.

Márka
Név, kifejezés, szimbólum, design, vagy ezek kombinációja. Célja, hogy adott eladó termékeit vagy szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse őket a versenytársakétól.

Médiamix
A médiamix határozza meg azokat a médiumokat vagy médiatípusokat, amelyeken keresztül az üzenet eljut a fogyasztóhoz.

Médiaterv
Reklámkampány-terv, amely részletezi, hogy a reklámokat mely médiumokban, mely napokon, mely időszakokban helyezzék el.

Médium
Információt közvetítő, hordozó közeg. A kifejezés használatos információt tároló közegekre (újság, CD, stb.) és információs rendszerekre (TV, rádió, stb.) is.

Mintavételi eljárás
A mintakeret kialakításához címjegyzéket, alapozó felmérést vagy más adatforrást használnak. Bizonyos esetekben rögtön ezeket az egységeket kérdezik meg, vagy ezeknek küldik ki a kérdőíveket, de számos esetben először szűrésre van szükség a megfelelőség igazolására a kérdezés vagy a kérdőív kiküldése előtt.

MMSZ
Magyar Marketing Szövetség.

  • Szervezi és összefogja a marketing területén dolgozókat
  • Állást foglal a marketing területet érintő kérdésekben
  • Kezdeményezi, koordinálja, szervezi tagjai összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakmával kapcsolatban felmerülnek
  • Kapcsolatot tart fenn és együttműködik a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel
  • Kapcsolatot tart fenn a szakterületet érintő kérdésekben a szakmán kívüli társadalmi szervezetekkel
  • Érdekegyeztetés és érdekképviselet szakmai és gazdasági szempontból

PAPI

Személyes kérdezés, papír-ceruza módszerrel. angolul: Paper and Pencil

Permission-mail
Ezeket a maileket kifejezetten a címzett kérte vagy engedélyezte, amelyekre általában a felhasználók egy regisztráció során iratkoznak fel, és így kerülnek be az adott adatbázisba. angolul: Permission-mail

Pozícionálás
Egy adott piacon, egy adott termék versenytársaihoz való viszonyának meghatározása és ennek a vevőkben való tudatosítása.

Rabatt

Nagy tételben vásárló vevő számára engedmény.

Referenciacsoport
A referenciacsoportok mindazok a csoportok, amelyek az ember attitűdjeire vagy magatartására közvetlen (személyes) vagy közvetett hatással vannak. Tagsági csoportok azok, amelyek közvetlenül befolyásolják az embert.

Skontó

Engedmény a készpénzzel, vagy a fizetési határidő előtt fizető vevőnek.

SWOT analízis
Magyarul GYELV: gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek. angolul: SWOT Analyzing

Személyes eladás
Az eladó személyes, aktív közreműködésével kialakuló üzletkötés és az ahhoz kapcsolódó folyamat.

Telemarketing

Reklámüzenetek eljuttatása közvetlenül az emberekhez, telefonon keresztül. In-bound: ha az ügyfél kezdeményezi a hívást, out-bound, ha kimenő hívásról beszélünk.

Termékdifferenciálás
A vállalat termékeinek elkülönítése a versenytársakétól értelmes különbségek tervezésével.

Termékéletgörbe
A termék értékesítésének mennyiségét az idő függvényében leíró görbe. A hozzá kapcsolódó magyarázatrendszer a termékéletgörbe-elmélet.

Termékhierarchia
Szükségleti csoport: Az a lényegi szükséglet, amely egy termékcsoport alapjául szolgál. Például: biztonság.

Termékcsoport: Egy szükségleti csoportot ésszerű hatékonysággal kielégíteni képes termékosztályok halmaza. Például: jövedelem és megtakarítások.

Termékosztály: Egy termékcsoporton belül valamely, szerepük szerint összetartozó termékek. Példul: pénzügyi eszközök.

Termékvonal: Egy termékosztály szorosan összetartozó termékei. Összetartozásuk alapja lehet, hogy hasonló szerepet töltenek be, vagy egyazon fogyasztói csoportoknak kínálják, egyazon csatornákon át forgalmazzák őket, esetleg az árfekvésük megegyezik. Például: életbiztosítás.

Terméktípus: Egy termékvonal azon cikkei, amelyekben a termék testet ölthet. Például: határozott időre szóló életbiztosítás.

Márka: A termékvonal egy vagy több cikkéhez társított, a cikkek jellegének vagy forrásának azonosítására szolgáló név. Például: Prudential életbiztosítások.

Termékegység: Egy márka vagy termékvonal elkülöníthető egysége, amely méretében, árában, megjelenésében vagy más jellemzőjében megkülönböztethető a többitől. Péládul: a Prudential határozott időre szóló megújítható életbiztosítása.

Termékmix
A termékmixbe/választékba tartoznak mindazon termékek, amelyeket egy adott eladó kínálatában tart.

Vásárlásösztönzés
Különböző, többnyire rövid ideig ható ösztönző eszközök együttese, amelynek célja hogy a fogyasztók vagy a kereskedelem gyorsabban és/vagy nagyobb mértékben vásároljanak/vegyenek igénybe bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat.